Przegoń raka

Statut stowarzyszenia

Rozdział I Postanowienia ogólne

Nazwa stowarzyszenia, teren działania i siedziba

 1. Stowarzyszenie o nazwie „Przegoń Raka Dla Dzieciaka” w skrócie „PRDD”, zwanej dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym samorządnym  i trwałym zrzeszeniem realizującym cele określone w niniejszym statucie.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zduńska Wola.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1998 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 5. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar całego kraju Rzeczpospolita Polska.
 6. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

1. Celem Stowarzyszenia jest :

 • wszechstronne działanie na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi oraz osób i instytucji ich wspierających,
 • działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie raka dzieci,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia przez sport, w szczególności bieganie.
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka u dzieci,
 • pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację,
 • współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, jak również finansowaniem działalności statutowej Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za granicą,
 • organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń, popieranie udziału członków Stowarzyszenia w podobnych działaniach krajowych i zagranicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek, itp.,
 • opracowanie materiałów informacyjnych i propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei,
 • przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym chorobami nowotworowymi, będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej,
 • organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, a przede wszystkim zawodów sportowych dla członków Stowarzyszenia, osób chorych onkologicznie i ich wsparcie,   
 • współpracę z instytucjami , stowarzyszeniami i fundacjami działających na rzecz chorych dzieci na raka,
 • działanie na rzecz zdobycie środków finansowych na realizację zadań
 • zapewnienie grupy wsparcia dla członków Stowarzyszenia, osób chorych onkologicznie i ich wsparcie.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członów. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

Sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków założycieli,
 • członków zwyczajnych,
 • członków wpierających,
 • członków honorowych.

2. Członkami założyciela są osoby, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęcia niniejszego statutu.

3. Członek założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacenia składek członkowskich.

4. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może się ubiegać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła ambitny wkład w rozwój idei i celów Stowarzyszenia lub ze względu na inne zasługi.

7. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek.

8. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklaracje o:

 • przystąpieniu do Stowarzyszenia,
 • płaceniu składek, których wysokość określa Walne Zebranie,
 •  działaniu na rzecz wypełniania celów statutowych.

9. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

10. Potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja, którą członkowi Stowarzyszenia wydaje Zarząd Stowarzyszenia.

11. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • swoja postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie,
 • brać czynny udział w spotkaniach członków Stowarzyszenia.

12. Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • przysługuje mu bierne i czynne prawo wyboru,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w zebraniach władz Samorządowych,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
 • korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,
 • korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń które Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków,
 • korzystać z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie,
 • zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Samorządowych,
 •  uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkania i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

13. Osoby fizyczne i prawne mogą zostań członkami wspierającymi poprzez złożenia oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

14. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wpierającego Stowarzyszenie.

15. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wpierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

16. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

 • złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi Stowarzyszenia,
 • śmierci członka,

17. Pozbawienie członkostwa następuje w przypadkach:

 • działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia i nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w zgłoszonej deklaracji,
 • zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy,
 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

18. Wykluczenie z przyczyn określonych w ust 2 pkt.1-2 może nastąpić po uprzednim wniosku złożonym przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

19. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w §19 ust. 2 poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym przez Przewodniczącego zarządu i złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.                       

20. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone najpóźniej na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 4 lata.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postępowania Statutu nie stanowią inaczej.  

Walne Zebranie Członków

4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem.

5. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na  liczbę uczestników.

7. W Walnym Zebraniu  uczestniczą członkowie założyciele i członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalenie preliminarza dochodów Stowarzyszenia na następny rok kalendarzowy,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wybór członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie zmian statutu,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
 • wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesów, i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zbywania lub nabywania nieruchomości przez Stowarzyszenie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • stanowienie w innych sprawach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym statucie.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów członków obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos

Zarząd

12. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

13. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu.

14.Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu powołuje  i odwołuje Walne Zebranie na 4 letnią kadencję.

15. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
16. Do kompetencji zarządu należy:

 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą prawą Stowarzyszenia, bieżącą realizacją zadań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 • przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie.

17. Do realizacji zadań Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia.

18. Pracowników Biura zatrudnia Prezes.

19. Prezes Zarządu kieruje pracą Biura i jest przełożonym pracowników    w tym biurze zatrudnionych.

20. Organizacja pracy Biura i zapewnienie bieżącej realizacji zadań należy do Prezesa Zarządu.

21. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.

22. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

23. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest uczestniczenie przy podejmowaniu uchwały przez co najmniej połowę jego składu. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów.

24. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

25. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna

26. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie działalności Zarządu.

27. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków.

28. Do kompetencji Komisji należy:

 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 • dokonywanie wyboru podmioty mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • przeprowadzenie czynności kontrolnych w Zarządzie.

29. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z ustaleń kontrolnych i przedstawia wnioski w sprawie absolutorium.

30. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu. Którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

Sposób uzyskania środków finansowych oraz ustanowienie składek członkowskich

1.    Majątek Stowarzyszenia ustanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2.    Majątek Stowarzyszenia powstaje z

 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków,
 • zapisów,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • ofiarności publicznej,
 • dotacji.

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach zwykłego zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia może dokonywać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu

Likwidacja Stowarzyszenia

6. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej połowy członków

7. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora, którego zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazaniu pozostałych składników majątkowych podmiotem wskazanym przez Walne Zebranie.

8. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianym w przepisach prawa.

9. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, oraz ustali termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.